តើនៅទីណា ហើយនៅកន្លែងណាដែលលោកអ្នកអាចទទូលការធ្វើតេស្តបាន?

សូមប្រើគំនូសតាងខាងក្រោមដើម្បី មើលទីកន្លែង និងពេលវេលា ដែលអ្នកអាចធ្វើតេស្ត នៅតំបន់អូរ៉ែនខោនធី។

សូមប្រើគំនូសតាងខាងក្រោមដើម្បី មើលទីកន្លែង និងពេលវេលា ដែលអ្នកអាចធ្វើតេស្ត នៅតំបន់អូរ៉ែនខោនធី។

Testing Location Flowchart 2020-09-28.jp
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Spotify