ពួកយើងខ្ញុំគឺជាអង្គការចម្រុះបំរើសេវាជូនដល់ជនជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតំបន់អូរែនខោនធីនៃរដ្ធកាលីហ្វ័រញ៉ា។

យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវការអប់រំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការបញ្ជូននិងផ្សារភ្ជាប់ទៅទទួលសេវាកម្មទាក់ទងមេរោគកូវីដ-១៩ សំរាប់បងប្អូនក្នុងសហគមន៍ជនជាតិអាស៊ី និងជនជាតិដែលមកពីប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីធានានូវភាពស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មធ្វើតេស្ត ព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាប្រភពពត៌មានទាក់ទងនឹងការនូវដាច់ដោយឡែកពីអ្នកជម្ងឺ ឬការផ្តាច់ខ្លួនឯងពីអ្នកគ្មានមេរោគ។

Thanks for submitting!