ការធ្វើតេស្តរកមរោគកូវីដ-១៩

សេវាកម្មធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ

Free_Testing_LHA.jpeg

ការរង់ចាំលទ្ធផលតេស្ត

Waiting_for_COVID_Results_Thumbnail_2020

ទីតាំងសេវាកម្មធ្វើតេស្តនៅតំបន់អូរែនខោនធី

COVID-19_Test_Locations_Thumbnail.jpg

ក្រោយពីត្រូវបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ តើលោកអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់?

Youve_Been_Tested_-_Whats_Next_-_Thumbna

ការធ្វើតេស្តបឋម

covid-19_testing_101-thumbnail.png

តើមានអ្វីកើតឡើង ក្រោយពីលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន

Testing_Positive_for_COVID-19_ENGLISH_Th

សូមចូលរួមកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩

Lets_Slow_the_Spread_Together_-_Telling_
 

សម្រាប់អ្នកមាន ឬអ្នកប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគ

អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ នៅពេលដែលយើងឈឺ

sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-1.png

អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ នៅពេលដែលយើងឈឺ

LHA_Taking_Care.png

វិធីសាស្ត្រ១០យ៉ាងក្នុងការគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញា

10Things.png

ការថែទាំនរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ

HCA_Taking_Care.png

វិធីសាស្ត្រក្នុងការនៅផ្ទះដាច់ដោយឡែក

Quarantine_at_Home_Guidelines_Thumbnail.

ការរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើន

COVID19_Family-Guidance-1.png
 

ទីតាំងសេវាកម្មធ្វើតេស្តនៅតំបន់អូរែនខោនធី

សូមការពារខ្លួនលោកអ្នក និងអ្នកនៅជុំវិញ

sick-with-2019-nCoV-fact-sheet-1.jpg

យល់ដឹងពីរោគសញ្ញា ដែលកើតនៅលើមនុស្សពេញវ័យ

COVID_Symptoms_-_Adults_-_Image_ENGLISHt

អ្វីដែលលោកអ្នកគួរដឹង

CDC_What_You_Should_Know_COVID.png

យល់ដឹងពីរោគសញ្ញា ដែលកើតនៅលើកុមារ

COVID_Symptoms_-_Children_-_Image_ENGLIS

របៀបពាក់របាំងមុខការពារ

COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_Soc

ហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩

Higher_Risk_for_COVID_Tnl.png

ចៀសវាងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងនិងជួបជុំគ្នា

Avoid_Parties_Eng_Span_LHA.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Spotify